Adwokat Wrocław


Świadczymy Klientom pomoc prawną w następującym zakresie:

Z zakresu prawa cywilnego prowadzimy sprawy dotyczące:
- prawa własności (nabycie, wykonywanie przeniesienie i utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności),
- ograniczonych praw rzeczowych( użytkowanie, służebności, zastaw, posiadanie),
- zobowiązań, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Z zakresu prawa gospodarczego prowadzimy sprawy ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a także sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. Świadczymy też stałą obsługę podmiotów gospodarczych.

Z zakresu prawa spółek handlowych prowadzimy sprawy dotyczące:
- tworzenia, przekształcania oraz likwidację spółek,
- zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki handlowej,
- analizy i sporządzania projektów umów, uchwał, spraw kadrowych, reprezentacji, uprawnień poszczególnych członków władz spółki oraz wspólników.

Z zakresu prawa zamówień publicznych prowadzimy sprawy dotyczące:
- postępowania o udzielenie zamówienia,
- umów w sprawach zamówień publicznych,
- ochrony prawnej,
- odwołań i skarg do sądów.

Z zakresu prawa administracyjnego prowadzimy sprawy związane z:
- procesem inwestycyjnym i budowlanym,
- postępowaniem przed oraganami administracji publicznej na wszystkich jego etapach tj. decyzji, odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej prowadzimy sprawy dotyczące:
- własności artystycznej, naukowej i literackiej,
- wynalazków,
- wzorów przemysłowych i użytkowych,
- znaków towarowych,
-rejestracji własności przemysłowej,
- postępowanie przed Urzędem Patentowym.

Z zakresu prawa konkurencji prowadzimy sprawy dotyczące:
- postępowania przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- zwalczania nieuczciwej konkurencji,
- ochrony konkurencji i konsumentów.

Z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego prowadzimy sprawy dotyczące:
- postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
- zgłaszania i ustalenia wierzytelności,
- układów,
- postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.

Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzimy sprawy związane z :
- nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,
- roszczeniami pracownika lub pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiazania umowy o pracę,
- rozwiazaniem z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe),
- ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Z zakresu prawa lokalowego prowadzimy sprawy dotyczące:
- ochrony praw lokatorów,
- ustanowienia odrębnej własności lokalu,
- praw i obowiazków właścicieli lokali,
- zarządu nieruchomością wspólną.

Z zakresu spadków i darowizn prowadzimy sprawy dotyczące:
- stwierdzenia nabycia spadku,
- działu spadku,
- zabezpieczenia spadku,
- przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
- obalenia testamentu,
- zachowku,
- dokonania, odwołania, rozwiązania umowy darowizny, a także dotyczące kwestii podatkowych związanych ze spadkiem lub darowizną.

Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy dotyczące:
- małżeństwa - zawarcie i ustanie małżeństwa, ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami, rozdzielność majątkowa, podział majątku oraz rozliczenia między małżonkami,
- związane z pochodzeniem dziecka: sądowe ustalenie ojcostwa, sądowe zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania,
- alimentów: alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty rzecz na innych członków rodziny,
- władzy rodzicielskiej: powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej i sposób jej wykonywania, obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze,
- opieki prawnej i kurateli: w sprawach osób małoletnich i dorosłych,
- przysposobienia,
- odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne: przestępczość nieletnich, postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich,
- ubezwłasnowolnienia,
- zobowiązania do leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego.

Z zakresu rozwodów i separacji prowadzimy sprawy dotyczące:
-rozwodu i unieważnienia małżeństwa,
- separacji,
- alimenty na rzecz dzieci oraz alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu.

Z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego podejmujemy się obrony osób oskarżonych (podejrzanych) o przestępstwa karne, karne skarbowe, o wykroczenia i z ustaw szczególnych, reprezentujemy osoby i instytucje pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, a także dochodzimy w ich imieniu odszkodowań w toku postępowania karnego.

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m. in.: reprezentowanie w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Z zakresu prawa międzynarodowego prowadzimy sprawy z zakresu:
- postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu,
- miedzynarodowego postępowania cywilnego (uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych, czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach, europejskich nakazów zapłaty).